sorbzillabanner

Programy Mozilla serbski

Kompjuterowe programy serbski - to jo hyšći rědkosć. To ma głownje tśi pśicyny - wjele programow njejo "Open Source", to groni, wóni njejsu za kóždego pśistupne, pśełožowanje programow do rěcow narodnych minoritatow njezadanijo se a slědkoju jo wěsće pśemało serbskich programowarjow. Njetrjebaśo pak programowaŕ byś, aby kompjuterowe programy pśełožił. Zagórjetosć a elan dosegatej. A pitśku skobodnosći na riziko. Riziko togodla, dokulaž musyśo se ewentuelnje diskusiji wó nejlěpšich serbskich zapśimjeśach wustajiś, dokulaž, wjelež ja wěm, pśipóznata kompjuterowa terminologija njejo dowuwita.

Cogodla serbskorěcne kompjuterowe programy?

Buźośo se zawěsće pšašaś, za co ga trjebamy serbskorěcne kompjuterowe programy? Zawěsće Serby by mógli z nimskorěcnymi programami źěłaś. Ale, aby se serbšćina ako powědana a pisana rěc wobchowała, musy wóna wupominanjam pśichoda wótpowědowaś, samo gaby wóna dejała zgubjony teren z procu slědk dobyś. Což nastupa kompjuterowu terminologiju, samo za nimčinu wobstoj tšach, pśiźo ten źeń, až wona wěcej njemóžo swójske kompjuterowe zapśimjeśa twóriś. Južo źinsa wužywa wjele engelskich słowow.

Kótare programy eksistěruju na toś tom sedle?

Slědujuce programy ze Mozilla su: wobglědowak Firefox, postowy program Thunderbird a Firefox za Android za smartfony a tablety. Mimo togo jo górnoserbski rěcny pakśik za HTML editor KompoZer. Dalšne informacije w dolnoserbskej rěcy namakajośo teke w dolnoserbskej Wikipediji:

Něga su teke pśełožki za programy SeaMonkey (programowa suita), Sunbird (kalendrowy program) a Nvu (HTML-editor) dali, ale pśełožki za SeaMonkey su zestarjone a z wuwijanim programow Sunbird a Nvu su pśestali.

Mimo togo jo ceły rěd programowych rozšyrjenjow dolnoserbski. Glejśo nalěwo w nawigaciskej rědce pód Dodanki dolnoserbski.

Nadawki za pśichod

Zawěsće jo to jano mało programow a jano take organizacije Mozilla. Ale trjebamy wjele wěcej programow w serbšćinje, zachopajucy ze źěłańskim systemom, dalej program za tekstowe pśeźěłowanje, tekstowe a druge editory, tabelowe kalkulacije, software za datowe banki, software za prezentacije, za wobźěłowanje wobrazow, wideo- a awdiodatajow, webnałoženja za mobilne rědy, ale teke software za kompjuterowe graśa.

Programy mógu teke k programowym paketam gromadu zwězane byś (na pś. běrowe pakety MS Office a Libreoffice). Jo zawěsće wjele wěcej softwary, na pś. fachowa software ako na pś. knigływjednikojska softwara za góspodarstwo. Dajo pótakem hyšći wjele cyniś. Dajmy se na to!